Hyundai radí: Ako získať dotáciu na nákup elektromobilu?

Hyundai radí: Ako získať dotáciu na nákup elektromobilu?


Ako ste možno zaznamenali, na nákup elektrického vozidla bude možné uplatniť štátnu dotáciu.
Pokiaľ Váš záujem trvá, pripravili sme pre Vás prehľadný postup, ako môžete dotáciu získať. O dotáciu sa bude možné uchádzať 11. decembra 2019 (streda) od 12.00. Keďže je celková výška dotácie obmedzená a avizovaný záujem klientov vysoký, odporúčame Vám uchádzať sa o ňu hneď v tomto termíne.
Na aké vozidlo je možné dotáciu využiť?
Na nové (ešte nezaregistrované na Slovensku alebo v inej krajine EÚ) vozidlá s alternatívnym pohonom:
batériové elektrické vozidlá (BEV), napr. Hyundai Kona EV alebo Hyundai Ioniq EV
plug-in (nabíjateľné) hybridné vozidlá (PHEV), napr. Hyundai Ioniq PHEV
Aká je výška dotácie?
Pre batériové (BEV) 8 000 EUR, pre plug-in hybridy (PHEV) 5 000 EUR, pričom maximálna obstarávacia cena vozidla je 50 000 EUR s DPH.
Kto sa môže o dotáciu uchádzať?
Podnikatelia (PO):
Právnické osoby – podnikateľské subjekty bez majetkovej spoluúčasti verejnej správy
Fyzické osoby – podnikatelia
Fyzické osoby – nepodnikatelia (FO):
Fyzické osoby – s príjmami len zo závislej činnosti
Fyzické osoby – nepodnikatelia s povinnosťou registrácie na daňovom úrade
Verejná správa
Obce, vyššie územné celky (VÚC)
Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC
Podnikateľské subjekty s čiastočnou majetkovou účasťou obcí alebo VÚC
Je poskytnutie dotácie obmedzené?
Áno, časovo: Keďže celková výška prostriedkov na dotáciu je obmedzená na 5 miliónov EUR, podpora skončí ich rozdelením. Výška podpory bude postačovať na cca 700 - 800 vozidiel a predpokladáme veľmi silný záujem o jej získanie.
Áno, objemovo: Dotácia môže byť jednej fyzickej osobe poskytnutá len na jedno vozidlo, jednej právnickej osobe aj na viac vozidiel, ale do max. finančného limitu 200 000 EUR.
Financovanie nákupu vozidla:
V prípade čerpania dotácie nie je možné využiť pri financovaní vozidla finančný alebo operatívny leasing pre podmienku rovnakého majiteľa vozidla ako príjemcu dotácie.
Je však možné využiť napr. produkt spotrebný úver so záložnou zmluvou ČSOBL pre všetky typy subjektov, prípadne iný, kedy nedochádza k zmene vlastníka vozidla.
Postup:
  1. Žiadateľ vyplní on-line registračný formulár na stránke www.chcemelektromobil.sk. Registráciu je možné vyplniť najskôr v stredu 11. dec. 2019 od 12.00, potom každý pracovný deň medzi 12.00 - 20.00 hod. Medzi údajmi na vyplnenie bude pri FO aj číslo občianskeho preukazu a vodičského preukazu, pri PO aj IČO, DIČ, IČ DPH, pri oboch aj zdôvodnenie motivácie žiadateľa, (pokiaľ vo formulári ostane) typ vozidla (napr. Hyundai Kona) či predpokladaná cena (napr. 39 890 EUR). Nie je podmienkou mať objednávku či faktúru na vozidlo v momente vypĺňania žiadosti a informácia o type vozidla či cene nie je záväzná. Odporúčame mať kľúčové údaje už vopred napísané a kopírovať/vkladať ich do žiadosti, aby bola vyplnená a odoslaná medzi prvými. Odporúčame spraviť si print screen obrazovky po úspešnom odoslaní.
  2. Po vyplnení a odoslaní registrácie žiadateľ obdrží obratom potvrdzovací e-mail, ktorý je potvrdením zaregistrovania žiadateľa a vytvorením rezervácie hodnoty dotácie pre žiadateľa. Táto rezervácia je garantovaná až do ukončenia posudzovania žiadosti. Tento e-mail obsahuje jedinečný KÓD žiadateľa o dotáciu.
  3. Vykonávateľ (SIEA) po overení údajov odošle žiadateľovi e-mailovú výzvu na podanie skompletizovanej žiadosti.
  4. Žiadateľ posiela skompletizovanú žiadosť o dotáciu e-mailom alebo poštou (detaily a kontakt na zasielanie TU) v lehote do 40 pracovných dní od doručenia e-mailovej výzvy na predloženie všetkých príloh k žiadosti, najskôr však od 17. dec. 2019. Viac o spôsobe vytvárania elektronických registrácií a rezervácii a o riadnom oficiálnom predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie spolu s tlačivami žiadostí a príloh zistíte TU pre FO, TU pre PO.
  5. Po predložení žiadosti má komisia MH SR lehotu 40 pracovných dní na administratívne overenie žiadosti.
  6. Poskytovateľ zašle návrh Zmluvy o poskytnutí dotácie s usmerneniami len úspešným žiadateľom.
  7. Žiadateľ podpíše Zmluvu a doručí ju poskytovateľovi (MH SR).
  8. Žiadateľ je povinný obstarať vozidlo (kúpa, registrácia na EČV) a predložiť poskytovateľovi dokumenty, ktoré preukazujú nadobudnutie vlastníckeho práva k novému vozidlu a jeho poistenie či označenie (viac čl. 4, bod 2., 3., 4. zmluvy) v lehote do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
  9. Dotácia bude žiadateľovi vyplatená v lehote 20 pracovných dní po predložení dokumentov prevodom na účet uvedený v Zmluve.
Ďaľšie podmienky:
Vozidlo je potrebné vlastniť najmenej na obdobie 2 rokov nepretržite od dátumu prvej evidencie vozidla na meno príjemcu dotácie a zároveň vozidlo ostane v danej lehote v evidencii vozidiel SR.
Vozidlo musí byť počas tohto obdobia havarijne poistené.
Vozidlo musí byť počas tohto obdobia označené predpísanou nálepkou.
Pozn.: Pokiaľ sa Vám nepodarí získať prísľub dotácie, odporúčame priebežne sledovať web www.chcemelektromobil.sk, nakoľko niektoré prísľuby nemusia prejsť až do fázy podpisu Zmluvy. Tým sa viazané prostriedky na podporu uvoľnia a web znovu otvorí možnosť vyplniť registračný formulár.
Disclaimer: Informácie a údaje tu uvedené majú iba informačný charakter a Hyundai Motor Czech, o.z. Slovakia nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby alebo neaktuálnosť údajov.